Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
TỈNH GIẤC
Thiện Hạnh
 

Đời là khổ sao còn vương vấn

Mau xa lìa thoát khỏi vòng lao

Đức từ phụ mỏi mòn trông đợi

Chúng sinh ơi! Tỉnh giấc vô thường

Ta cứ cố nhưng nào đâu giữ được

Danh vọng kia như nước phải trôi

Ta nguyện hành trì giữ giới thẳng ngay

Để thân tâm muôn ngàn an lạc.

 

                                           THIỆN HẠNH

 


Vào mạng: 23-4-2009

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang