Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
TÌM TÔI
 

Trời xanh xanh, nước xanh xanh

Con chim nó hót trên cành bình yên.

Xin trời đất cứ lặng  im

Ðể trong im lặng tôi tìm thấy tôi.

Tìm tôi trong cõi không lời

Tìm trong không thấy, tìm ngoài cũng không.

Cánh chim theo gió phiêu bồng

Giòng sông nứơc chẩy, tấm lòng còn đây.

 


Vào mạng: 13-11-2009

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang