Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
TÌM PHẬT
 

Tôi đi tìm Phật mà không thấy

Tìm trong kinh, sách đã  lâu rồi

Núi cao động vắng tìm chẳng được

Tám hướng mười phương vái khắp nơi

Chùa to Nam Bắc đều lui tới

Ðền miếu linh thiêng cũng tới lui

Tôi đi tìm Phật  ngoài không thấy

Tôi  về tôi lễ Phật trong tôi.

 


Vào mạng: 13-11-2009

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang