Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Tìm lối ra khỏi sa mạc

Cư sĩ Thoại Hoa

Lạc vào sa mạc mênh mông,

Bốn bề vắng lặng, trời nung cát đồi.

Người chưa hiểu đạo bồi hồi,

Trầm luân muôn khổ, ngược xuôi vô bờ.

Hảy mau tỉnh giấc u mơ,

Tìm Thầy đức độ nương nhờ dẫn đi.

Pháp môn Đức Phật uy nghi,

Dạy cho hai chữ Từ Bi suốt đời.

Giúp mình thêm cả giúp người,

Thoát vòng sanh tử đến trời Tây phương.

 


Vào mạng: 12-11-2008

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang