Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
TIẾNG VỌNG TỪ ĐỈNH GIÁC

Đang say giấc mơ màng

Thấy hào quang toả sáng

Tiếng Phật gọi Dậy đi

Tham thiền, chớ ngủ nghỉ!

 

Đây là nhà tam giới

Lửa dữ chực hầm ninh

Si mê tham ngủ nghỉ

Là tự thiêu đốt mình.

 

Cõi tạm chính là đây

Mà trói buộc đêm ngày

Người trí lo vượt thoát

Kẻ ngu mãi sa lầy

 

Vầng hào quang vụt tắt

Tỉnh giác, hết bàng hoàng

Lời Phật như lay gọi

Con tỉnh giấc mơ màng


 


Vào mạng: 25-8-2004

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang