Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Thiền Tỉnh Thức

Cư Sĩ Thoại Hoa


 

Hạ sang dưới ánh nắng hồng,

Gió chiều êm mát, chuông đồng ngân vang.

Thiền sinh bốn phía nhịp nhàng,

Chư tăng nghiêm túc, đạo tràng lắng nghe.

Sư Phụ đem ánh đạo từ,

Dạy cho tứ chúng chuyển trừ khổ đau.

Lời thiền giáo pháp nhiệm mầu,

Vui thay đại chúng đồng nhau tu trì.

Thân tâm trong giới từ bi,

Hành thiền theo bốn uy nghi tuyệt vời,

Thong dong bước nhẹ như chơi,

Chân Như thể hiện, một đời vui an.

  

 


Vào mạng: 01-10-2008

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang