Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Thể Nhập

Vĩnh Hảo

Trăng rơi vào tách trà
Trà loang trong lòng sư
Sư lăn trên nền chùa
Ðánh một giấc phù hư.
(1984)

 


Vào mạng: 9-12-2001

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang