Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Tham Vấn Đạo Pháp

Minh Đức


Tham vấn đạo mầu trân qúi thay

Cúng dường Thầy Tổ sớm hôm nay

Học kinh niệm Phật hay lạy bái

Công đức đủ đầy Đạo mở khai

Vấn đáp những gì chưa gặt hái

Nhân duyên thầm đổi Phước chia hai

Trong khi học hỏi tâm định vậy

Nhân quả nhiệm mầu hay trả vay

      NAM MÔ CÚNG DƯỜNG TAM BẢO TU HỌC BỒ TÁT MA HA TÁT

 

 


Vào mạng: 23-08-2008

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang