Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Tấu Khúc

Lừng Vang

Tuệ Minh


Töøng ñaøn chim nheï nhaøng buoâng tieáng hoùt

Ñieäu ñaøn saây, cung laûnh loùt huyeàn löông

Nhöõng boâng hoa ñua nôû toûa daâng höông

Thaønh khuùc nhaïc, taáu vang löøng Khaùnh Hoäi

 

Gioïng cao thanh voïng töø ñaâu veà tôùi

Naày ai ôi! moät Ñöùc Phaät ra ñôøi

Vaàng töø quang leân chieáu saùng nôi nôi

Moät tình thöông khaép ñaát trôøi dòu maùt

 

Tin haân hoan, oâi! traàn gian daøo daït

Raûi an vui vuõ truï ngaùt muoân ñôøi

Ngöôøi gaëp ngöôøi nôû raïng ñoùa moâi töôi

Hoa öu vieät ñoùn thay lôøi dieãm tuyeät

 

Laø Trí Tueä cuûa Kim Cang baát dieät

Laø Töø Bi ñaày thanh khieát chaân nguyeân

Laø Phaùp Thaân Ñöùc Phaät traûi voâ bieân

Öu Ñaøm Baùt vieân dung muøa Khaùnh Ñaûn

 

 

  

 


Vào mạng: 23-4-2008

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang