Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Tâm Ở Đâu

Cư Sĩ Thoại Hoa


 Tâm đâu ta mãi đi tìm,

Cuộc đời khi nổi khi chìm không thôi.

Coi mình như cánh sen trôi,

Cố vươn để tránh mùi hôi bùn lầy.

Tu tâm mài miệt đêm ngày,

Tam độc ngũ giới là Thầy của ta.

Nhẩn thân ở cỏi Ta Bà,

Tránh nơi náo nhiệt đọa sa chợ đời.

Ẩn sau kinh kệ sáu thời,

Lặng im không thốt một lời, quyết tu.

Để cho tâm trụ công phu,

Chân Như thể hiện, chu du Phật Đà

  

 


Vào mạng: 01-10-2008

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang