Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Tạo Tâm chân
(Bát cú liên hoàn bất tận thi)

 • Chân Như giáo lý Quả thành Nhân

  Nhân thế Sắc-Không khắp cõi trần

  Trần tục linh hồn sa Địa phủ

  Phủ vương say sỉn đẻ con đần

  Đần ngu dẫn đến đường tàn ác

  Ác độc quay về chỗ hại thân

  Thân bại gia đình chờ hối hận

  Hận thù xóa bỏ…tạo Tâm chân…

   


  Vào mạng: 15-2-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang