Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
 • Tâm chí thành (Tư duy Đời-Đạo)

 • Chân Khánh/Thiềng Đức


 • I-Đời
  Thiềng Đức ngẫm suy cái sự đời
  Nhu cầu bất tận hại người đời

  Bon chen quyền lợi gây thù hận
  Khổ hải vô biên bởi chuyện đời

  Bao giờ quy luật vẫn muôn đời
  Đạo đức tu thân khỏi tội đời
  Lẵng lặng mà nghe đời thế thái
  Buồn nôn thấm thía chuyện tình đời

  Thương thù vây chặt do tham dục
  Đạo lý lương tri thực đã vơi
  Lòng dạ con người chưa giác ngộ
  Niềm đau nhân thế nát tan đời

  Tham lam luyến ái tình không đoạn
  Vật chất đua đòi vui mãi hám
  Quả báo nhãn tiền khó được tha
  Lợi danh tham vọng bao thù oán

  II-Đạo
  Cội phúc trên cao đời dưới thấp
  Con người, đồng loại tội danh đầy
  Trời cao, đất thấp tình đời hẹp”
  Thiện-Ác giáo điều...ai có hay?

  Chuông chùa vọng đến khắp nhân gian
  Bốn cửa trầm luân đọa ác gian
  Tiền bạc lên ngôi đời hết nghĩa
  Chân Như giáo lý Quả thành Nhân


  Cội phúc từ đây theo Chánh đạo
  Thà đui giữ đạo nguyện răn mình
  Tu thân ân đức rồi phải tới
  Tìm đạo nơi ta tâm chí thành…

   


  Vào mạng: 6-4-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang