Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Suối Tào Khê
Bên bờ suối Tào Khê
Người về trong đêm vắng
Giữa nội ngàn tĩnh lặng
Chim Ca Lăng gọi đàn
 
Sương ban mai vừa tan
Vừng hồng liền ló dạng
Suối về nguồn âm vang
Thinh âm giọt giọt tràn
 
Chấp chi vào văn tự
Mắc kẹt giữa có không
Người ngồi vô tư lự
Nghe gió qua non ngàn
 
Thinh âm rền sấm động
Như suối chảy về sông
Trực tâm mà điểm chỉ
Thiền ý bất tư nghì.

 


Vào mạng: 1-6-2002

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang