Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Sống

 • Cuộc sống con người có là bao

  Vậy nên phải biết sống cho là

  Tùy duyên tùy cảnh ta vẫn nhớ

  Lo xong chuyện đời ta nghĩ ta

  Thông minh khôn khéo là tâm tánh

  Đặng được hơn thua vẫn bình thường

  Hết giờ hết việc rồi an ổn

  Nhìn vật xoay vần nhẹ tợ mây

   


  Vào mạng: 1-1-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang