Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

    Soi Gương

Maica


Soi gương nhận chẳng ra mình !

Dã nhân tiền kiếp hiện hình phải chăng ?

Này râu tóc , này lăng nhăng ,

Nhập nhằng mấy nỗi, nặng quằn thân tâm .

Tháng năm  hằn  dấu  thăng trầm ,

Vết thương nhân thế còn đầm máu tươi !

Tri âm ! Thôi đã thôi rồi

Nhớ câu ước cũ , đau lời thề xưa !

Bao lâu nữa kiếp sống thừa ?

Trong gương, nước mắt ai mưa xuống đời !?

 


Vào mạng: 1-9-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang