Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Sầu Cũ

Tâm Chơn


Cứ ngỡ Đông về se sắt nhớ

Tím chiều xứ lạ, hắt hiu buồn

Ngờ đâu lòng ướp men sầu cũ

Từ thuở đăng trình giã cố hương!

 


Vào mạng: 04-11-2008

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang