Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
SÁM HỐI BA NGHIỆP
Tâm Chơn

 • Thành kính lạy mười phương chư Phật

  Chứng minh lòng chân thật chúng con

  Giờ nầy quỳ trứơc Thế Tôn

  Phát lồ sám hối tám muôn tội tình

  Từ vô thuỷ vô minh lầm lỗi

  Tham – sân – si  nguồn cội tạo gây

  Bằng thân -  miệng – ý dựng xây

  Oan khiên nghiệp báo nối dây luân hồi.

  Con đã giết các loài sanh chúng

  Lòng chẳng thương hờ hửng mặc tình

  Miễn sao ích lợi cho mình

  Nhẫm tâm mưu hại , sát sinh vật người.

  Lại khi thấy của người thèm muốn

  Sinh lòng tham cắp trộm gian tà

  Cướp về làm của riêng ta

  Không hề khởi chút xót xa dùm người.

  Còn dâm tà lôi thôi loạn phép

  Mê dục tình mang nghiệp vào thân

  Dửng  dưng đạo lý nghĩa nhân

  Làm mất hạnh phúc nát tan gia đình.

  Chỉ muốn được phần mình lợi lạc

  Nói những điều dối gạt chẳng lành

  Vọng ngôn, lưỡng thiệt chia phân

  Dệt thêu, ác khẩu xa gần hơn thua.

  Thêm lắm chuyện say sưa chè rượu

  Phạm lỗi lầm do tửu nhập tâm

  Để cho mê muội tinh thần

  Suy đồi đạo đức hư thân ương hèn.

  Tham lam chỉ dành riêng mình được

  Mưu tính toan sang đoạt của người

  Bạc tiền đầy ắp chưa thôi

  Túi tham không đáy còn đòi kiếm thêm.

  Cũng nơi đó khơi liền sân hận

  Lửa hung hăng oán giận tuôn trào

  Buông lời sát phạt hại nhau

  Không phân già trẻ nghĩa sâu tình người.

  Ôi! Cũng bởi si mê đần độn

  Mà tử sanh lăn lộn sáu đường

  Chánh tà thiện ác không tường

  Quả nhân chẳng rõ vọng buông nhiễm tình.

  Khinh thần thánh không tin Tam Bảo

  Chạy cuồng theo điên đảo quỷ ma

  Xem thường Phật pháp cao xa

  Thấy người hiền đức, râm ra chê cười.

  Phạm giới cấm và mười điều thiện

  Âu cũng từ thân-miệng-ý lòng

  Buông lung mê đắm dục trần

  Chẳng màng tội lỗi nghìn lần nhân lên.

  Nào  phải trái, não phiền, đố kỵ

  Thói gian manh ích kỷ nhỏ nhoi

  Đấu tranh hơn thiệt với người

  La cà tửu điếm, chợ đời giao du.

  Cùng hết thảy điều hư tật xấu

  Từ kiếp xưa nung nấu đến nay

  Tội con như núi chất đầy

  Một lòng hối cải từ này ăn năn.

  Cầu Tam Bảo hồng ân tế độ

  Muôn lỗi lầm lớn, nhỏ, cạn, sâu

  Đều nương thần lực nhiệm mầu

  Chơn như thanh tịnh sạch làu từ đây.

  Những tội lỗi tự gây túc trái

  Hoặc bảo người hay thấy người làm

  Sinh lòng vui thích mừng ham

  Thảy đều sám hối trọn xong một lần.

  Tội hoặc nhớ hay bằng chẳng nhớ

  Tội hoặc nghi hay nhở chẳng nghi

  Hoặc là biết rõ-quên đi

  Hoặc là che dấu hay khi tỏ bày…

  Xin sám nguyện thảy đều thanh tịnh

  Mở lòng thương sanh chúng vạn loài

  Dắt dìu nhau bước thảnh thơi

  Đi trong chánh niệm nương về Tăng thân.

  Mong mãi được kết thân Tam Bảo

  Gieo căn lành quả chứng Bồ đề

  Đường tà nẻo đạo xa rời

  Đời đời theo Phật làm người chân tu.

  Không gây tạo cho dù lỗi nhỏ

  Phát tâm lành chẳng có ngại ngần

  Thứ tha giúp kẻ sa chân

  Đem tình thương đến thế nhân khắp miền.

  Xin cúi lạy hiện tiền Tam Bảo

  Con dốc lòng giữ đạo tu tâm

  Từ-bi-hỷ-xả gìn lòng

  Quay về tìm lại nguồn tâm ban đầu.

  Nguyện hết thảy đâu đâu đều được

  Thoát khỏi vòng trói buộc vô minh

  Vẹn tròn lý đạo kính tin

  Mười phương chư Phật ngưỡng xin nương nhờ.

   Chùa Phật Đà
  Hà Tiên, tháng 10/2002
  Tâm Chơn

   


  Vào mạng: 1-12-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang