Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Sám Hối

Cư Sĩ Thoại Hoa


Ngày xưa tính khí ngang tàng,

Lời qua tiếng lại vội vàng cãi đua.

Cãi chày cãi cối chẳng thua,

Sân si trổi dậy, cay chua thảm sầu.

Bây giờ hiểu đạo thâm sâu,

Dâng hương sám hối, nhiệm mầu lành thay

Thân tâm thanh tịnh từ nay,

Chư Phật Bồ Tát nhận ngay chứng lòng.

 

  

 


Vào mạng: 01-10-2008

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang