Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Sắc Hương Núi Phụng
(Kính tặng TV. Trúc Lâm Phụng Hoàng-Đà Lạt)

  Tâm Chơn


 • Mây  trắng choàng ôm đỉnh Phụng Hoàng

  Trúc Lâm thiền viện suối thiền vang

  Khách xa tìm đến quên niềm tục

  Chỉ  nhớ Chân Tâm hiện rõ ràng.

  **

  Lặng lẽ cho đời vạn sắc xanh

  Trúc Lâm thiền viện cội nguồn thanh

  Sớm hôm quán chiếu cơ thiền tỏ

  Tỉnh giấc mê tân mộng thị thành.

   


  Vào mạng: 6-4-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang