Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Tu rừng núi

 • Rừng thiêng hồn núi chơn như

  Tâm tu phải hướng chân như mà về

  Kiên quyết rồi chớ chấp chê

  Tâm không tranh lợi chấp nê chức quyền

  Tâm ngó tâm mãi đừng quên

  Không phân biệt kẻ nên thù quen sơ

  Mỗi giờ mỗi phút không ngơ

  Tu tu luyện luyện chớ lơ tâm mình

  Tâm bình rồi chúng mới bình

  Rừng thiêng sông núi hòa bình chơn như.

   


  Vào mạng: 1-1-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang