Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Rong chơi
Lợi danh chi giữa trần đời
Buồn vui chi giữa những lời thị phi
Thỏng tay giữa chợ mà đi
Rong chơi một kiếp nhu mì thế thôi.

 


Vào mạng: 1-12-2001

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang