Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Rồi Cũng Bèo Mây
Tâm Chơn

Thành bại hợp tan chùm bọt nước

Vui buồn vinh nhục hạt sương rơi

Đem chi tâm sự canh trường mộng

Rồi cũng bèo mây sóng nắng thôi!

 

 

 


Vào mạng: 14-12-2009

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang