Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Róc rách, róc rách!!!
Róc rách, róc rách!!!
Mưa trong lòng, mưa ngoài trời
 
Mãi theo dòng thác vô minh
Ham mê danh sắc chẳng tình chẳng ân
Con đây bội bạc muôn phần
Bốn Ơn chẳng nhớ, chẳng chân đáp đền.
Ngỡ rằng mình tỉnh, người mê
Ngộ ra mới thấy ê chề "Ngã" tôn.
 
 Róc rách, róc rách!!!
Mưa trong lòng, mưa ngoài trời
 Khóc quỳ lạy Đấng Từ Bi,
Đầu thành sám hối quy y Phật đà,
(Cúi xin Đấng Từ Bi gia hộ cho con)
Dẫu cho lạc kiếp phong ba,
Bồ đề kiên cố, trí tâm sáng ngờị
Nguyện cho chánh pháp muôn đời
Chúng sanh thấu rõ, xa rời huyễn danh,
Nguyện con cùng với chúng sanh,
Đồng thành Chánh Giác vô sanh Niết-bàn.
 
 Róc rách, róc rách!!!
Mưa trong lòng, mưa ngoài trờị.
 Nguyện con xin giữ đời đời chẳng phai.
Nam mô A Di Đà Phật,
Nam mô A Di Đà Phật,
Nam mô A Di Đà Phật,
Nam mô "Nhất Niệm" cho đời nên thơ.

 


Vào mạng: 15-11-2001

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang