Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Quãng đường còn lại
Cư sĩ Thoại Hoa

 •  Hạnh phúc theo ngày, thời gian trôi,

  Gặp rồi là phải chịu chia phôi.

  Kẻ ở, người đi, là duyên nghiệp,

  Quãng đường còn lại, một mình thôi.

   

  Hiểu được vô thường, ta tịnh tu.

  Đêm ngày, mưa nắng, gắng công phu.

  Nhiếp tâm niệm Phật, không sao lãng,

  Đến giờ, bỏ lại kiếp phù du.

   

  An nhiên, điềm tĩnh, ta ra đi,

  Đời này tạm bợ, có ra gì.

  Vui thay, khi trở về quê cũ,

  Cõi Niết Bàn, thấy Phật A Di.

   


  Vào mạng: 1-6-2008

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang