Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Ơn Nghĩa: câu đối và thơ

 
Ơn Tam bảo, Sư môn, Phụ mẫu,
nghìn đời luôn ghi nhớ.
Nghĩa Chúng sanh, Ðàn việt, Tổ quốc,
muôn kiếp nguyện đáp đền.
 
Ơn đức của Người mãi thế gian,
Tam tôn Thánh giáo cữu lan tràn,
Bảo Châu vô giá nơi tiềm thức,
trưởng gương soi tận ngút ngàn.
Môn Phật Ðà khắc ghi tạc dạ,
Phụ:Nghĩa, Trung, Lễ, Trí, Tín gia,
Mẫu:Công, Dung, Ngôn, Hạnh hiền hòa,
Nghĩa muôn đời bể cả non cao.
Chúng ta cần thành tâm chí quyết,
Sanh thân người phải biết nghĩa ân,
Ðàn con Lạc cháu Âu diệu tuyệt,
Việt sử hùng rạng rỡ năm Châu.
Tổ tiên văn hiến nghìn lưu dấu,
Quốc thới dân lành máu Việt Nam,
Ai ơi! ơn nặng nghĩa dầy,
Chớ quên nòi giống con Rồng cháu Tiên.
Sydney 1 - 10 - 2001

 


Vào mạng: 7-10-2001

Trở về thư mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang