Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Hội Thiền Hoa
m Như Tạng
 

                                                         

Hội nầy là hội Thiền Hoa

Cảnh nầy thắng hội Thiền Trà truyền trao

Lần tràng đếm hạt sao rơi

Man man cuộc thế vàng phơi nguồn đào

Suối mây tiên bỏ dấu hài

Như chuông cổ độ ngân ngoài cõi xa

Trang Kinh trắng cõi Ta Bà

Trời trong cũng thể ngân hà đại thiêng

Trống chiêng vang vọng tầng trên

Vào ra mấy nẽo tĩnh phần mộng mơ

Nụ hoa trên đá ai ngờ

Nắng mai tan bóng sương mờ vàng in

Nguồn xưa nguyên vẹn bóng mình

Soi ra đáy nước cũng hình trời mây

Chiều vàng sắc hướng về tây

Cái tâm bặt dứt  lưu đày phương nao

Chuông khuya ngăn giấc âm vào

Tàng trăng bãng lãng với bao cội nguồn

Về đây Tam Bảo bóng rừng

Tàng cây che mát lửa bừng tiền sinh

Hội nầy là hội thiền xuân

Gió nầy như gió chưa từng thổi qua

Mây bay sạch bóng gian tà

Tiếng ve hạ nọ cũng là cõi không

Hướng đi trong chốn vô cùng

Cho ta tĩnh giấc mông lung kiếp nào

Thì ra như giấc chim bao

Búp trầm hương nọ đã vào trường sinh

Mặt trời hốc núi hồi sinh

Chuông ngân vào chốn vô hình cõi không

o0o

 

Đọc trong đêm Thiền Trà tại chùa Pháp Bảo, Sydney, 16-7-2009

o0o

 

 


Vào mạng: 23-7-2009

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang