Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Nước Chảy Đá Mòn

Minh Đức


Nước chảy đá mòn lộ lớp da

Ngàn năm chồng chất, tuổi nay già

Xếp từng thang bậc trông xinh quá

Như tuyết như mây tâm xót xa

Nhớ lúc thân nầy thay đổi lạ

Da nhăn đầu bạc thấy già ra

Sau rồi không biết về đâu há!

lẻ Niết Bàn ở rất xa...

 

NAM MÔ ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH TỤNG BỒ TÁT MA HA TÁT

 

 


Vào mạng: 23-08-2008

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang