Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
 Nụ cười

With a smile
Receiving and giving
As a running streamline
Gaining or failing
It's nature of life
Going up and down
Just change a lifestyle
Without any clinging
Happy with a smile!

 Nụ cười

Nhận cho không vướng bận

Tựa dòng nước chuyển xoay

Thành công hay thất bại

Cuộc đời nào ai hay

Lên hương rồi trầm lặng

Sự sống vốn đổi thay

Có không buông sở chấp

Môi cười hanh phúc thay!


 


Vào mạng: 1-12-2004

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang