Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Niềm Viễn Xứ

Tâm Chơn


Đến Cali, bỗng nhớ Sài Gòn!

Một thuở đăng trình, giấc mộng con

Giữa chốn phồn hoa, vui đại ẩn

Mặc đời lộn lạo, giữ lòng son.

 

Chiều nay đất khách tha phương

Buồn vui trăm nỗi, cố hương vọng về

Quê người bàng bạc nhiêu khê

Quê nhà một góc, bốn bề thênh thang.

 


Vào mạng: 04-11-2008

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang