Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Niệm Phật miên mật

Cư sĩ Thoại Hoa

 

A là biểu lộ cái không,

Di là phát nguyện cho lòng an nhiên,

Đà là mầu đỏ vẹn tuyền,

Phật là ánh sáng quang minh tuyệt vời.

 

*****

 

Tâm kinh nào phải ở xa,

Tâm ta là Phật, kinh là Thầy đây,

Tín đầu, Nguyện tiếp, Hành ngay,

Cuộc đời ngắn ngủi, tháng ngày còn đâu.

 

*****

 

A Di Đà Phật chuyên trì,

Không hề thối chuyển, oai nghi sớm chiều

Nhất Tâm Bất Loạn một điều,

Nhất Tâm Tam Muội, tiêu diêu hài hòa.

 

*****

 

Đến phút lâm chung,

Chỉ cần mười niệm,

Bồ Tát Quán Âm,

Di Đà Đức Phật,

Thế Chí Bồ Tát,

Cùng dẫn đưa lên,

Sen vàng chín phẩm!

 

*****

 

 


Vào mạng: 01-12-2008

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang