Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
NHỜ ÂN ĐỨC PHẬT
Vầng dương xua đêm tối

Mưa cứu úa cỏ cây

Ta nhờ ơn đức Phật

Thoát khổ đau đoạ đày

 

Tự hỏi : Phật là ai

Mà đủ Bi Trí Dũng

Lại thừa sức oai thần

Đưa ta lên bờ giác?

 

Phật là bậc Đạo sư

Bỏ nhà lửa tam giới

Diệt Ngã Tham Sân Si

Lên ngôi đẳng chánh giác

 

Đừng mong Phật ban phước

Trong chứng đắc tu hành

Quả Phật là như thế

Có tu mới có thành

 

Trong đại dương luân hồi

Các con tự giải thoát

Lội qua biển tử sanh

Đặt chân lên bờ giác

 

Chắp tay: Nam mô Phật

Theo làn hương ngũ phần

Con về xin nương tựa

Lời di giáo chí thành


 


Vào mạng: 25-8-2004

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang