Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Nhớ Mãi Mười Ơn

Nguyên tác Anh ngữ: Thích Phổ Hương

Dịch việt: Nguyễn Nguyệt

Pomaia, Italy 2009-11-29

 

Một ân hai đấng sinh thành

Người cho thân mạng vẹn lành sáu căn

 

Hai ân sư trưởng dạy răn

Truyền trao đạo lý, đức nhân cao vời,

 

Ba ân thầy giáo trường đời

Vun trồng kiến thức thành người chánh chân

 

Bốn ân nhớ bác nông dân

Cho ta bát gạo, ân cần dẽo thơm

 

Năm ân tưởng nhớ quê hương

Ruộng nương bát ngát, thấm nhuần tuổi xuân

 

Sáu ân vũ trụ vô ngần

Cho tôi biển, núi, khí lành, nắng mai

 

Bảy ân nghĩa sĩ quản cai

Giữ yên bờ cõi, đất đai, dân làng 

 

Tám ân y sĩ từ lương

Khi ta đau ốm xót thương cứu lành

 

Chín ân tất cả chúng sanh

Trao tôi kỷ niệm vui buồn có nhau

 

Mười ân chính phủ các1 châu

Là quê hương kế thấm sâu ân tình.

 

1 Úc hay Mỹ Châu tùy theo hoàn cảnh mỗi người

 


 TEN THING I HAVE TO THANK

 

First I would like to thank Parents

They gave me general body integrity and sense.

 

Second I thank Master who guided me in the only way,

Who taught me the morals of life and what to say.

 

Third I thank school teachers,

I have knowledge in the media world, proper behaviour.

 

Fourth I thank the farmers,

I have food in my life longer.

 

Fifth I thank the National Organization homeland,

Farming land is my baby with childhood hand.

 

Sixth I thank planet universe,

Gives me air, shine, sea, mountain, earth.

 

Seventh I thank the soldiers and police,

Preserve frontier, and social peace.

 

Eighth I thank the doctor,

Dedicated research when I am sick and sore.

 

Ninth I thank every body,

Who feel sad and happy memories.

 

 

Finally I thank the government of Australia,

It is my second homeland and now familiar …./

 

Van Chuong Nguyen  20th November 2009

 

 

 

 

 


Vào mạng: 01-12-2009

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang