Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Nhớ Hà Tiên

  Tâm Chơn


 • Hà Tiên ơi! Em về trong nỗi nhớ

  Thuở ban đầu e ấp bước chân xa

  Chiều lên chưa mà nắng còn bỏ ngỏ?

  Buổi đăng trình gió núi gọi thiết tha.

   

  Nơi phố nhỏ, mùa Nguyên tiêu thoáng hiện

  Màu rêu phong trang tình sử đượm buồn

  Dấu thời gian như nặng tình lưu luyến

  Cõi biên thuỳ hoa đá lệ thầm tuôn.

   

  Người đã đến, hay tích xưa trở lại!

  Thả dòng thơ bên núi Mộng gương Hồ

  Gầy hương yêu cho ngàn sau thắm mãi

  Một biển trời bát ngát vọng hồn thơ.

   


  Vào mạng: 1-3-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang