Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Nhẫn Nhục Kiên T

Cư Sĩ Thoại Hoa


 

Thoả lòng nguyện ước bấy nay,

Ngưỡng mong Chư Phật vẽ bày cho con.

Tín, Nguyện, Hành, được vuông tròn,

Bên đời, bên đạo, không còn thấp cao.

Một lòng tu tập công lao,

Nảo phiền rứt bỏ, thanh tao kiên trì.

Tự mình quán chiếu từ bi,

Lợi danh buông xả, sá gì, nhẹ tênh.

Suối nguồn vi diệu mông mênh,

Đường đi mọi nẻo gập ghềnh đã qua,

Quán thông sanh chúng và ta,

Không hai mà một, mới là Chân Không.

Niết Bàn một bước thong dong,

An vui thanh thản, sống trong vô tình.

Hương, hoa, thế giới quang minh,

Chim reo, gió mát, lời kinh vang lừng.

  

 


Vào mạng: 01-10-2008

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang