Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Nghèo !

 Minh Ðạo

           Năm qua chưa thật là nghèo

Vẫn còn mảnh đất tẻo teo cắm dùi

Năm  nay đã sạch trụi rồi

Mảnh đất  chẳng có, cái dùi cũng không !

                                                                   

( Phỏng theo ý của một vị thiền sư Trung Hoa )

 

 

 


Vào mạng: 16-08-2009

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang