Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

NGẪU DUYÊN

Tâm Chơn


Sáng nay vừa thức dậy

Tuyết rơi trắng bên thềm

Chợt nỗi nhớ dịu êm

Rót vào trang thơ cũ.

 

Ngư ông say sưa ngủ

“Quá ngọ… tuyết mãn thuyền”[1]

Ta tỉnh giấc thuỵ miên

Tuyết rơi đầy hiên nhỏ!

(Viết lúc tuyết đang rơi, Bauxite, AR, sáng 03-03-08)

  


 

[1] ““Quá ngọ tinh lai tuyết mãn thuyền”, là câu kết bài thất ngôn tứ tuyệt “Ngư Nhàn” của Thiền sư Không Lộ.

 

 

  

 


Vào mạng: 23-4-2008

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang