Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Ngắm mây

Ngam may - hinh minh hoa

Trong tay trang sách hững hờ,
Chiều hôm nắng quái cõi bờ mênh mông.
Gối tranh nằm khểnh cội tùng,
Xem nhân thế đó bềnh bồng trắng mây.
Khán vân
Chưởng trung thư khinh bả,
Mộ xứ tịch huân liêu.
Chẩm mao tùng hạ ngọa,
Khán thế bạch vân phiêu.

 


Vào mạng: 1-7-2002

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang