Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

MUÔN VẬT VỐN ĐỒNG

Tâm Chơn


Cũng rừng, cũng núi, cũng sương mai

Cũng nắng, cũng mưa, cũng cỏ cây

Cũng khóc, cũng cười trong cõi mộng

Cũng tình thế thái giữa trần ai.

 

Cũng thế, than ôi, một kiếp người!

Cũng dòng máu đỏ, bước chơi vơi

Cũng dòng nước mắt tang thương mặn[1]

Cũng trót quẩn quanh nẻo luân hồi.

 

Ôi! Dẫu khác chăng cũng tại lòng

Ghét thì bảo đục, thương rằng trong

Nào hay tương tức duyên sinh-diệt

Không-có-có-không cũng vốn đồng!

 

Nam California, ngày 18/09/2008

 


 

[1] Phật dạy: “Không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn”

 


Vào mạng: 17-12-2008

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang