Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
MỪNG NGÀY KHÁNH ĐẢN
Tâm Chơn

 

Nam mô Phật
Nam mô Pháp
Nam mô Tăng.
 
Hôm nay khắp cõi dương trần
Mừng ngày Khánh đản Phật ân rộng truyền
Muôn loài chung một cơ duyên
Gội nhuần pháp lạc uyên nguyên đạo mầu
Chúng con kính lễ nguyện cầu
Ngàn phương tỏ rạng , dạt dào diệu âm
Đấng Tịch mặc
Bậc Năng nhân
Hai lăm thế kỉ hương phần còn lưu.

(Mùa Phật Đản PL.2549-DL.2005)

 

 


Vào mạng: 27-4-2009

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang