Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Mùa Xuân Lộc-Uyển

(Kính tặng Thầy Nhất Hạnh, và Tăng đoàn)

Lộc-Uyển California

Tâm Chơn Chánh (MNS) 


 • Lộc uyển chiều xuân mưa pháp rơi

  Trăm hoa hương tỏa khắp lưng đồi

  Tăng đoàn từng bước...Sen từng cánh

  An lạc nhiệm mầu đến mọi nơi

  Giữa tiết xuân về rộn nắng mai

  Bên Thầy với Bạn đượm niềm say

  Thắm câu từ ái tròn âm ngữ

  Tịnh độ giao hòa với gió mây

  Tà áo ai bay theo nắng trong ?

  Chấp tay chú niệm khắc sâu lòng

  Xả buông ngã chấp từ muôn kiếp

  Thân tịnh, tâm hòa hiệp ý thông.

   


  Vào mạng: 1-4-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang