Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Một kiếp đời

Cư sĩ Thoại Hoa

Bông sen một kiếp hoa đời,

Hôm nay tươi đẹp, rụng rời buổi mai.

Quẩn quanh trong cảnh bùn lầy,

Hỏi chi vui thú tháng ngày chốn đây ?

Một đêm chợt tỉnh giấc mây,

Nghĩ thương mưa nắng vơi đầy kiếp hoa,

Ngộ ra đây chốn Lăng Già,

Xá chi gió lạnh, trăng tà đêm thu,

Bèn ngồi thanh thản tịnh tu,

Chơn như ảnh hiện, chu du giác bờ.

Kiếp hoa trong cảnh bùn nhơ,

Từ nay tu tỉnh, chẳng chờ tàn phai.

 

 


Vào mạng: 02-08-2009

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang