Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Màu Phương Đông
Tâm Bình

Nắng rọi hiên phòng cũ

Gió lay mấy cánh hồng

Một bình trà buổi sáng

Một sắc màu phương đông.

  

Núi Là Núi

 

Côn trùng gọi sảng đêm khuya

Người về giữa độ trăng vừa lên non

Ngồi đây trên đỉnh chon von

Nhìn ra - sông núi - truông mòn - núi sông.

 

 

 


Vào mạng: 09-12-2009

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang