Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Lòng người

Chân Khánh /Thiềng Đức

 • Lòng biển, lòng sông có máy dò

  Lòng người thăm thẳm lấy gì đo

  Giả chân ngụy tạo tình lừa lọc

  Xấu tốt đan chen nghĩa mịt mờ

  Lý trí, tư duy thường ảo hóa

  Lương tâm, chánh đạo đáng âu lo

  Thương thù vây chặt do tham dục

  Quả báo luân hồi định sẵn cho …

   


  Vào mạng: 20-5-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang