Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Lời khuyên của Thầy

Cư sĩ Thoại Hoa

 

Làm sao thoát kiếp cơ hàn,

Cái thân ngũ uẩn, cưu mang một đời.

Xả buông cho trọn con ơi,

Bao lần Thầy dạy hết lời khuyên con.

Sống sao công đức chánh chơn,

Cho tâm thanh tịnh, giận hờn tiêu tan.

Đạo đời trong cõi trần gian,

Tình thương reo rắc ngập tràn đó đây.

Hài hoà an lạc từng giây,

Thiên đàng, Cực lạc ở ngay bây giờ.

 

 


Vào mạng: 01-12-2008

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang