Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
LỜI KHẤN NGUYỆN
Kính lạy mười phương Phật
Kính lạy mười phương Pháp
Kính lạy mười phương Tăng
Xin chứng giám lòng con
Với tất cả tâm thành
Dâng lên lời khấn nguyện.
 
Xin cho con mãi mãi
Lòng tôn kính vô biên
Hơn núi biển mông mênh
Dâng lên mười phương Phật.
 
Xin cho con mãi mãi
Lòng thương yêu không cùng
Trải thế giới tam thiên
Đến chúng sanh vô tận.
 
Xin cho khắp muôn loài
Sống yên lành bên nhau
Không ganh ghét oán thù
Không chiến tranh giết chóc.
 
Xin cho kẻ bất thiện
Biết tin có luân hồi
Có nghiệp báo trả vay
Để hồi đầu hướng thiện.
 
Xin kẻ mù được sáng
Kẻ điếc lại được  nghe
Kẻ nghèo được ấm no
Kẻ ốm đau bình phục.
 
Xin cho loài cầm thú
Thoát được nghiệp ngu si
Tái sanh vào cõi người
Biết tu theo Phật Pháp.
 
Các vong linh vất vưởng
Trong cõi giới u huyền
Thoát nghiệp đói triền miên
Quy y và siêu thoát.
 
Xin cho nơi địa ngục
Chúng sanh đang đoạ đày
Khởi được tâm từ bi
Để xa lìa cảnh khổ.
 
Cúi lạy Mười phương Phật
Chư Bồ-tát Thánh Hiền
Đem chánh pháp thiêng liêng
Sáng soi nghìn thế giới.
 
Cho chúng con mãi mãi
Dù sinh về nơi đâu
Đều gặp pháp nhiệm mầu
Để nương theo tu tập.
 
Cho con biết khiêm hạ
Biết tôn trọng mọi người
Tự thấy mình nhỏ thôi
Việc tu còn kém cỏi.
 
 
Cho tay con rộng mở
Biết san sẻ cúng dường
Biết giúp đỡ yêu thương
Đến những  người khốn khó.
 
Xin cho con bình thản
Trước nghịch cảnh cuộc đời
Dù bị mắng bằng lời
Hay bằng điều mưu hại.
 
Xin tâm con sung sướng
Khi thấy người thành công
Hoặc gây tạo phước lành
Như chính con làm được.
 
Cho con biết im lặng
Không nói lỗi của người
Chỉ lặng lẽ dùng tâm
Cầu cho người hết lỗi.
 
Xin vòng dây tham ái
Rời khỏi cuộc đời con
Để cho trái tim con
Biết yêu thương tất cả.
 
Cúi lạy Mười phương Phật
Đau khổ đã nhiều rồi
Vô lượng kiếp luân hồi
Đắng cay và mỏi mệt.
 
Nay con dâng lời nguyện
Giải thoát, quyết tìm về
Giác ngộ, quyết lìa mê
Độ sinh, đền ơn Phật.
 
Xin cho con giữ vững
Được chí nguyện tu hành
Không một phút buông lơi
Không một giờ xao lãng.
 
Xin vẹn toàn giới hạnh
Với thiền định lắng sâu
Với trí tuệ nhiệm mầu
Xoá tan dần chấp ngã.
 
Xin cho con tỉnh táo
Không kiêu mạn tự hào
Dù tu tiến đến đâu
Vẫn tự tìm chỗ dở.
 
Nguyện cho con đi mãi
Không đứng lại giữa đường
Đến  tuyệt đối vô biên
Tâm đồng tâm chư Phật.
 
Rồi  trong muôn vạn nẻo
Của sinh tử luân hồi
Con mãi mãi không thôi
Độ sinh không ngừng nghỉ.
 
Cúi lạy Mười phương Phật
Xin chứng giám lòng con
Lời khấn nguyện sắt son
Dâng lên ngôi Tam  Bảo.
 
Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

 


Vào mạng: 1-4-2002

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang