Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt


  

...... ... ..  . ..  .  .
LÊN CHÙA LINH MỤ

 

Tháp vương lừng lững trời mây
Trúc lên bậc đá ngất ngây cõi thiền
Chân như lạc lối đào nguyên
Tiến chuông vọng mãi giữa miền thinh không
Sông Hương trong quá là trong
Gạn bao nhểu đục chảy vòng về đây
Bàng hoàng chợt tỉnh chợt say
Nhìn hoa Sứ rụng mới hay luân hồi
Lên chùa quên hết sự đời
Không hình, không tướng, không lời, nghe Kinh… 

Vào mạng: 1-7-2004

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang