Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

 

Kim Đỉnh Nga Mi

 

Nguyệt Nguyễn


Ðại đỉnh nghìn năm núi tiếp mây,

An nhiên sừng sững chốn cuồng say,

In dấu nơi đây Bồ Tát hiện,

Hành môn Thập Hạnh cứu độ sanh.

Ai người dừng bước Nga Mi Ðỉnh,

Nước mắt vòng quanh, hổ thẹn mình,

Hiển đồng một tánh Chân Như thể,

Phàm trần trôi mãi kiếp phù sinh.

Hôm nay đối trước Kim Ðài Tượng,

Ôm chí nguyện Ngài trải khắp phương,

Hoằng dương Thập Chủng tròn tâm hạnh

In dấu muôn nơi Ðức Phổ Hiền,

Êm đềm nhập cõi Chân Như tịnh,

Non nước nghìn năm hóa hồng liên.

 

Nam Mô ÐẠI HẠNH PHỔ HIỀN Bồ Tát.

Houston, 11/15/2007

 


Vào mạng: 19-11-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang