Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Khuyên tu

Thích nữ Thảo Liên


 • Nếu chọn núi rừng mà tu

  An tâm định tánh tu tu cho bền

  Tứ sự chờ chớ nên

  An an định định vững bền tâm tu

  Việc chi cũng bỏ như ngu

  Tâm chưa an định tâm tu thành tù

  Nếu nhu kiên quyết cho dù

  Tứ sự hết rỗng chư thiên chu tòan

   


  Vào mạng: 1-1-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang