Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Không tu

 • Nói khổ thì vướng hai bên

  Sướng đây rồi cũng làm nền khổ thôi

  Nếu như không khổ không vui

  Chữ Tâm ngó mãi chữ tâm làm nền

  Việc chi duyên đến làm nên

  Làm rồi quên hết chẳng bền gì đâu

  Làm chi rồi chẳng làm lâu

  Việc chi rồi hết như không có làm

  Nhẹ tâm thì đạo tại tâm

  Tuy không tu luyện hơn làm người tu.

   


  Vào mạng: 1-1-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang