Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Khoảnh khắc

Just a moment
Breathing in calmly
Breathing out with smile
Aware each breath
To purify inner mind
Stop one breath
Changing a new life
Birth and death
Just a moment time!

Khoảnh khắc

Thở vào tâm tỉnh lặng

Thở ra miệng mỉm cười

Tỉnh giác từng hơi thở

Thanh tịnh dần nội tâm

Dừng nghỉ một hơi thở

Chuyển sang cuộc đời mới

Sự sống và cái chết

Khoảnh khắc chẳng bao xa!


 


Vào mạng: 1-12-2004

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang